Duch Święty i zbawienie

W nauczaniu Pana Jezusa znajdziemy definicję zbawienia, która została ujęta w następujący sposób: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mar. 16:16  Jest ona prosta i jasna, wiara zostaje ukoronowana przyjęciem przymierza z Bogiem przez chrzest. Wiara która wprowadza zasady Biblii do codziennego życia a używając terminologii biblijnej, żywa wiara  jest kluczem do Bożych obietnic. Bez wiary nie można podobać się Bogu.  W dzień pięćdziesiątnicy apostołowie otrzymali pytanie co powinniśmy zrobić aby być zbawionym. Odpowiedzi udzielił Piotr: A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dz. Ap. 2:38  

Na temat zbawienia jest tak wiele różnych pojęć i doktryn. Aż ciśnie się pytanie czy rzeczywiście Biblia tak bardzo ukrywa tą tak istotną prawdę dla każdego zainteresowanego człowieka? W moim przekonaniu Nowy Testament bardzo prosto i jednoznacznie przedstawia tę prawdę. Temat zbawienia należy poznawać z Biblią i tylko z Biblią, błędem jest wprowadzanie do rozważania uwarunkowań etycznomoralnych, historycznych i kulturowych. Rozważania które wprowadzają do Bożej prawdy o zbawieniu wymienione uwarunkowania bardzo szybko doprowadziły do zmiany nauczania o zbawieniu z każdym mijającym stuleciem, a tym samym podważa się prawdę która wskazuje na Biblię jako na księgę ponadczasową i nie podporządkowującej się upadającej kulturze serwowanej przez przeciwnika Bożej prawdy. Spotkałem się w Izraelu z ciekawym Kościołem, który raz w roku na specjalnym spotkaniu teologicznym ustanawia nowe prawa które odpowiadają oczekiwaniu i wyzwaniom członków tego kościoła. Co ciekawe od tego momentu te prawa stają się Bożymi prawami. Czasami mam wrażenie że i chrześcijanie w sprawach zbawienia idą podobną drogą, świadczy o tym nauka o ewangelii sukcesu, nieodwracalności zbawienia lub często powtarzany slogan „Bóg patrzy tylko na serce” a pozostałe sprawy są nie ważne. Dzisiaj temat świętości bardzo często działa jak „czerwona flaga na byka”, a próba dotknięcia tematu pobożności równa się z zarzutem braku miłości i zniewoleniem. Dotknięcie problemu wynikającego z fałszywego nauczania wzbudza „święte oburzenie” oczywiście w cudzysłowie wskazujące na brak tolerancji i szacunku do różnorodności.. W ekumenizmie próbuje się znaleźć Bożą wolę do jedności. Coraz częściej chrześcijaństwo podobne jest do Izraela wołającego na pustyni: dosyć mamy manny, tej nikczemnej manny, dosyć prowadzenia nas przez proroka Samuela, my chcemy być podobni do innych ludów, daj nam króla. Dlaczego mamy być jakimiś (dziwolągami, zaszufladkowanymi) innymi, my chcemy być takimi jak inne narody. I tak sobie w temacie zbawienia ewoluują odpływając, tylko dokąd?.

I w tym wszystkim pojawia się pytanie: Jaki udział ma Duch Święty w temacie zbawienia? Czy bez chrztu w Duchu Świętym można być zbawionym? Czy chrzest Duchem Świętym jest warunkiem podchwycenia?

Krótko mówiąc nie można dojść do Boga bez pracy Ducha Świętego, nie można poznać swego grzesznego serca bez objawienia Ducha Świętego. Nie można zrozumieć sprawiedliwości i zauważyć w osobie Pana Jezusa swego zbawiciela bez działania Ducha Świętego. Tylko proszę poczekać i nie wyciągać szybkich wniosków, ale postarajmy się razem skupić  nad Biblią. Już słyszę pytanie: Czy jeżeli ktoś nie jest ochrzczony w Duchu Świętym to ma zbawienie?

Na samym początku przetoczyłem definicję Pana Jezusa w czym zamyka się zbawienie, powtarzam wiara i chrzest wodny, lub inaczej wiara która doprowadza do oczekiwanego przez Boga działania nazywana przez Biblię żywą wiarą, potwierdzona zawarciem przymierza wprowadza do zbawienia w imieniu Pana Jezusa. Ale nie dzieje się to bez pracy Ducha Świętego. Przypomnę zadanie Ducha Świętego określone przez naszego Mistrza:  Lecz ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.  A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie;  o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;  o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.  Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;  lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Jana 16:7-13 Zacytowane miejsce wyraźnie wskazuje na rolę Ducha Świętego który wskaże na grzech a następnie wprowadzi w temat sprawiedliwości, uświadamiając prawdę o sądzie. Kto „sprawiedliwemu” człowiekowi żyjącemu zgodnie z kanonem tego świata jego etyką i kulturą uzmysłowi jego grzeszną naturę  i potrzebę spotkania z Jezusem, który może wprowadzić do sprawiedliwości napełniając wiarą przez moc swojego słowa. Ujmując to w inny sposób, kto może doprowadzić do ułaskawienia i otrzymania wybawienia, zbawienia w imieniu Jezus? Bez pracy Ducha Świętego nikt nie jest w stanie spotkać z żywym Świętym Bogiem. Lecz tę pracę nie należy łączyć z chrztem Duchem Świętym. Pan Jezus w swojej nauce wskazując na działanie Ducha Świętego i dzieli na dwa etapy. Wrócimy do Słowa Bożego: Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jana 14:17 Ewangelista powtarzając słowa Mistrza wskazuje na pracę Ducha Świętego i błogosławieństwo jak już wspomniałem w dwóch etapach, pierwszy który jest zawarty w słowach  jest pośród was  a  następnie  wprowadza  w drugi który Pan określił i będzie w Was. Wszystko co się dzieje w duchowym życiu jest dziełem Pana Jezusa które jest kształtowane i prowadzone przez Ducha Świętego zgodnie ze słowami Mistrza: Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jan 14:26. Drugi etap prowadzenia następuje w momencie chrztu Duchem i rozpoczyna okres głębszego doświadczania mocy i siły, wprowadzając możliwość wyposarzenia  darami Ducha Świętego, prowadząc do stanu oczekiwanego przez Boga: ale bądźcie pełni Ducha. Ef. 5:18. Celem tego działania jest ukształtowanie Boskiej Natury (2.Piotr.1:4) Mimo tego że człowiek nie jest ochrzczony Duchem to doświadcza jego działanie które wpływa na niego, działając z „zewnątrz” przenikając wnętrze człowieka. W momencie chrztu, Duch Święty wprowadza się do wnętrza człowieka i zajmuje serce i ciało, potwierdzają tą myśl słowa apostoła:

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?  1 Kor. 3:16

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? 1 Kor. 6:19

Uważam, że pytania należy formować zupełnie inaczej: Co stoi na przeszkodzie abym mógł doświadczyć chrzest w Duchu Świętym, wraz ze znamionami wynikającymi z Biblii? Dlaczego nie przeżyłem tego wspaniałego napełnienia?

Biblia wielokrotnie zaprasza do skorzystania z tego daru, a apostoł Piotr wypowiedział wspaniałą obietnicę w dzień Zielonych Świąt: Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Dz. Ap. 2:39  Amen.

Druga myśl jest bardziej delikatna: Czy do podchwycenia jest potrzebne przeżycie chrztu w Duchu Świętym?

Posłużę się dwoma miejscami  Biblii które rzucają światło na temat podchwycenia.

A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Rzym. 8:11

A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, 1 Kor. 15:23

List do Rzymian wyraźnie mówi o mieszkającym Duchu w człowieku, wskazując na potrzebę napełnienia Duchem. Duch który mieszka.

Z kolei list do Koryntian używa określenia Chrystusowi i od razu nasuwa się pytanie: Czy Chrystusowy jest tylko ten który jest ochrzczony Duchem? Jeżeli tak, to czy nie ochrzczony Duchem może przyjąć Chrzest Wodny i dalej, czy może przyjmować Wieczerze Pańską? Więc jeżeli udzielono Chrztu Wodnego i przyjmuje Wieczerze Pańską, to powtórzę pytanie: Jest Chrystusowy czy nie? Odpowiedzi udziela sam Pan Jezus: Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim. Jana 6:56

Apostoł dotykając sedna tematu podchwycenia przekazuje ciekawą informację: Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.  Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. 1Tes. 4:16-18  Co ciekawe, powtórzone jest sformułowanie: ci którzy umarli w Chrystusie.  Ponownie pojawia się pytanie. Czy ludzie prowadzący święte życie i będąc pojednani z Bogiem i ludźmi, umierają w Chrystusie, czy też nie?

Dawcą zbawienia i podchwycenia jest Bóg, i do niego należy decyzja. Naszym zadaniem jest prowadzenie świętego i czystego życia wzrastając w Duchu Świętym. Na pewno bez jakiejkolwiek wątpliwości, przeżyty Chrzest Duchem, prowadzone święte życie wypełnione miłością daje 100% przywilej skorzystania z podchwycenia. Lecz nie mamy prawa zająć stanowiska Ojca i powiedzieć Chrystusowi zgodnie z listem do Koryntian czy Tesaloniczan na pewno nie.  W tych miejscach nie jest wspomniany chrzest lub ochrzczeni. Powtórzę decyzja należy do Ojca nie do nas. Nie jest to otwieranie furtki do łatwego życia, lecz uświadomienie że nie mamy prawa wchodzić w kompetencje Boże.

Więc korzystajmy ze wszystkich obietnic Bożych, bo taka jest wola Ojca i nie zostawiajmy sami siebie z nutą niepewności na moment podchwycenia, skoro obietnica Chrztu Duchem jest dana dla każdego pragnącego serca. Zamiast toczyć boje z jednej strony zajmując pozycję Pana Boga wchodząc w Boże kompetencje, a z drugiej próbując w różnorodny sposób usprawiedliwiać brak chrztu Duchem, podejmijmy wspólną walkę o to aby  pięćdziesiątnica, ta Boża gwarancja była udziałem każdego dziecka Bożego. Stąd Biblia tak mocno obliguje każdego człowieka aby walczył i bojował o napełnienie Duchem Świętym. Chrzest Duchem Świętym w pracy ewangelizacyjnej apostołów był na drugim miejscu po upamiętaniu i przyjęcie Pana Jezusa jako swego zbawiciela, więc idźmy ich śladami. Pamiętajmy że brak pragnienia, podkreślam pragnienia chrztu a co za tym idzie boju modlitewnego, świadczy o problemach natury duchowej i z nich należy wyjść jak najszybciej. Chrzest Duchem jest konieczny do prawidłowego wzrastania, prowadzenia życia i usługiwania w sile Ducha Świętego.

To praca Ducha Świętego doprowadza do zbawienia i to Duch Święty podchwyci Oblubienicę na spotkanie z Oblubieńcem.

Niech dobry Pan Bóg błogosławi i wypełnia mocą Ducha Świętego.

udstępnij

Recommended Posts

Dodaj komentarz