Nadzieja

Apostoł narodów w 1l. do Kor. r 13 w13 napisał „Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy; lecz z nich największa jest miłość.” Wśród wymienionych podstawowych aspektów prowadzących do bram Nieba znajduje się nadzieja. Często w tym świecie wyśmiewana. Ogólnie znane jest powiedzenie: „nadzieja matką głupich”. Świadczy to o lekceważeniu i pogardzaniu tymi, którzy żywią nadzieję. Częstokroć słyszeliśmy bardzo wiele usług na temat wiary i miłości. Nadzieja zostaje niejednokrotnie na boku. Moje rozważania chciałbym skupić właśnie w temacie nadziei.

Poszukajmy odpowiedzi biblijnej dotyczącej tegoż właśnie zagadnienia. Już wymieniony werset nauki Pawła wprowadza nas w temat nauczania o nadziei. Zwróćmy uwagę, na L do Rzym. r. 15 w 13 „ A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” Fragment ten poprzez określenie: „A Bóg nadziei”, wskazuje kto jest źródłem nadziei, oraz przesyła życzenie Boga abyśmy w niej obfitowali. Obfitość wlewana jest przez Ducha Świętego. Zauważamy, iż najwyższy autorytet Biblii jest powołany w tym temacie. Można zadać sobie pytanie: Dlaczego tak ważne jest, abyśmy obfitowali w nadziei?

W nadziei biblijnej, otrzymujemy wiele Bożych błogosławieństw:

1. Mając nadzieję nigdy nie zawstydzimy się i nie zawiedziemy się.

Psalm. 25 w 3 „Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w tobie, nie zawstydzą się”. Izaj. r. 49 w 23 „Nie zawiodą się ci, którzy w Panu nadzieję pokładają”.

2. Uzbraja w dzielność, prowadzi do „męskości”.

Psalm. 31 w 25 „A serce wasze niech będzie dzielne. Wy wszyscy którzy macie nadzieję w Panu”. Psalm 27 w 14 „Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu”.

3. Otwiera serce i pozwala oczekiwać na spływającą łaskę Pana.

Psalm . 33 w 22 „Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie. Ponieważ w tobie mamy nadzieję!”

4. Przybliża obietnice Boże, wlewa świadomość wysłuchanych modlitw.

Psalm. 38 w 16 „W Tobie bowiem, Panie pokładam nadzieję moją: Ty odpowiadasz Panie Boże mój”. Psalm. 65 w 6 „Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże Zbawienia naszego, Nadziejo wszystkich krańców ziemi”. Nadzieja przez wiarę prowadzi nas w modlitwie, wzmacnia siły w oczekiwaniu i nie pozwala zapomnieć o obietnicach Bożych

Biblijna nadzieja, jest:

1. Wypływająca z Pisma Świętego. Rzym. r.15 w 4 „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli”. Następnie oparta jest na ewangelii Kol. r. 1 w 23 „Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii”. Ważnym aspektem w omawianym temacie jest fakt, iż tylko Boże Święte Słowo może kształtować podstawy i wprowadzać w nadzieję żywą, ponieważ jest ono natchnione i spisane przez mężów prowadzonych Duchem Świętym. 2l do Tym. r.3 w 16 „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”. Właśnie dlatego Biblia jest ponad czasowa, nie zmienia ją czas, kultura, osiągnięcia naukowe, ustroje polityczne, czy też zmieniające sie prawo, które coraz bardziej legalizuje grzech i odstępstwo od prostych dróg pańskich. Zapomina się o nauczaniu Ap Pawła Fil. r. 4 w 5 „Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko.” Zwracam tutaj uwagę na wyrażenie „wszystkim ludziom”, to oznacza, że nie tylko wierzącym, ale też i ludziom nie zbawionym. Podkreślę, że to właśnie proste zwiastowanie o krzyżu w nadziei, wprowadza do świętego życia.

2. Napełniająca zbawieniem i chwałą. Rzym. r. 8 w 24 „W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy”. A list do Kol. w r. 1 w 27 naucza: „jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.” List do Tytusa w r. 1 w 2 określa jednoznacznie, „ W nadziei żywota wiecznego”. Pan Jezus modląc się mówił E. Jana r. 17 w 22 „A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy”. Chwała Panu Bogu.

3. Jest nią nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus 1L do Tym. r. 1 w 1 „Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej.” Pan Jezus, który jest nadzieją tych, którzy uwierzyli w Niego, ogłasza w E. Jana r. 15 w 15 „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam”. Kochani, przytoczony fragment i szczególnie słowa „wszystko, … oznajmiłem”, wskazują że Bóg w dziele zbawienia nie ma przed nami tajemnic, tak mocno nas umiłował. Amen.

Nadzieja prowadzi do:

1. Oczyszczenia. Zwróćmy uwagę na 1L Jana r. 3 w 3 „I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty”. Umożliwia prawidłową pracę, nie pozwala zasnąć, pracuje nad czystością życia chrześcijańskiego. Uświadamia, że brak czujności może spowodować wymazanie imienia z Księgi Żywota.

2. Odrodzenia. Tak mówi Apostoł Piotr w pierwszym liście r. 1 w 3 „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. Bez nowo narodzenia nie można liczyć na zbawienie i tu nadzieja wzmacnia naszą pracę nad sobą.

3. Uzbrojenia. 1 List do Tes. r. 5 w 8 „Przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.”Apostoł Paweł przypomina nam prawdę naszego życia, w liście do Ef. r. 6 w 12 „Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami.” W związku z powyższym, musimy pamiętać, że tylko cała zbroja i skierowany wzrok na Jezusa, daje nam prawo zwycięstwa. Pamiętając, że kiedy jestem mocny sam w sobie, to okazuje się moja słabość, ale gdy jestem słaby i kieruję wzrok nadziei na naszego Zbawiciela, to otwieram się na Boże działanie które daje zwycięstwo.

4. Oparcia się na obietnicach. W drugim liście do Kor. r. 1 w 10 „Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie; w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie”. Z kolei Ap. Paweł w 2L do Kor. r. 1 w 20. napisał: „Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje TAK; dlatego też przez niego mówimy AMEN ku chwale Bożej.”

5. Celem jest niebo. W tę prawdę wprowadza list do Kol. r. 1 w 3-5 „…Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie.” Właśnie niebo to rzeczywista nasza ojczyzna, zgodnie z nauczaniem listu do Fil. r. 3 w 20 „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa.” Zadaniem nadziei i wiary, jest wprowadzić do celu pielgrzymowania, gdzie dalej funkcjonować będzie miłość. Amen

Biblia doskonała księga, wskazuje również jaka nadzieja odprowadza od Boga i ginie wraz z człowiekiem, oddalonym od Boga.

1. Nadzieja oparta na człowieku. Księga Joba r. 14 w 19.;/ Job woła „tak Ty w niwecz obracasz nadzieję człowieka”.

2. Nadzieja nie oparta na Bogu skazuje się sama na zagładę K. Joba r. 8 w 13 „…zapomnieli o Bogu, i tak ginie nadzieja niegodziwego”.

3. Oparta na bogactwie 1L do Tym. r 6 w 17 „Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie”.

4. Niesprawiedliwych, która wprowadza gniew. Przyp. Sal. r. 11 w 23 „nadzieja niesprawiedliwych prowadzi do gniewu”

5. Bezbożnych. Przyp. Sal. r. 10 w 28 „lecz nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca”.

Grzeszymy, gdy nie przyjmujemy biblijną nadzieję zbawienia, czystego życia, poświęcenia się dla Bożej chwały zgodnie z K. Jer. r. 50 w 7 „ zgrzeszyli przeciwko Panu, niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców”. Zlekceważyli nadzieję swoich ojców, podaną przez Boga. Dlatego nasza nadzieja powinna wzrastać i umacniać się w autorytecie Ducha Świętego.

Co wpływa na budowanie nadziei?

1. Miłość. Rzym r. 5 w 5 „A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany”. To miłość jest królewskim przykazaniem Jakub r. 2 w 8 „Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.” Jest to aspekt niezmiernie ważny, ponieważ Pan Bóg jest miłością, objawioną w Jezusie.

2. Radość, której źródłem jest Duch Święty. Rzym r. 12 w 12 „W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwach wytrwali”. Potrzebujemy radości, której autorem jest Duch Święty L do Rzym. r. 14 w 17 „Albowiem królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.” Radość która jest oczekiwana przez Boga, jako przynoszony owoc, o czym czytamy w L do Gal. R.5 w 22 „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, …” Radość która uskrzydla nas w cierpieniu dla Chrystusa 1L do Tes. r. 1 w 6 „A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego”. Taka duchowa radość wzmacnia nadzieję.

3. Trwanie w łasce. 2L do Tes. r. 2 w 16 „A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski”. Łaska, która zbawia, ale też i kształtuje L do Tyt. r.2 w 11-12 „ Albowiem ukazała się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei.” Chwała żywemu Panu Bogu.

4. Przebywanie w Duchu Świętym. L do Gal. R.5 w 5 „Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary”. Aby to oczekiwanie było stabilne i wytrwałe potrzebna jest pełnia Ducha Świętego, trwanie w modlitwach na wzór Pawła. 2L do Tes. r.1 w 11 „W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary” W modlitwie , przybywając w Duchu Świętym znajdujesz siły do trwania w nadziei.

5. Biblia. L do Rzym. r b15 w 4 „.. przez pociechę z Pism nadzieje mieli” Należy podkreślić tutaj, iż chodzi o czerpanie nauki z Biblii, które są przekazywane zgodnie z oczekiwaniem Bożym w Jego Boskiej mądrości. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na dłuższy urywek biblijny. Nie będę go tutaj cytował w całości, przytoczę tylko jego fragmenty, dlatego proszę otwórzcie teraz waszą Biblię na fragmencie zapisanym w 1L do Kor. r 1 w 18-30. W wierszu 21 tegoż zapisu, czytamy: „Skoro świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie.” Wiersz 30: „Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga.” Pamiętając, że „Ewangelia Pana Jezusa, jest mocą Bożą, ku zbawieniu każdemu wierzącemu.”

Korzystając z Bożych obietnic pracujmy nad naszą nadzieja. Niech nie brakuje jej nam w służbie Pańskiej 1L do Tes. 1 w 3 „Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu Naszym Jezusie Chrystusie”.

Kończąc, przekazuję dwa miejsca Biblii, które są również moim życzeniem dla Was:

1. 1 L Piotra r 1 w 21 „Którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu”.

2. L do Hebr. r. 6 w 11 „Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tą samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca”.

Niech Boża nadzieja złożona u stóp Pana Naszego Jezusa i gorliwość powiązana z wytrwałością prowadzi nas do naśladowania prawd Bożych, abyśmy przez wiarę i cierpliwość dziedziczyli obietnice. Zgodnie z nauczaniem z listu Hebr. 6 w 12. „Abyście nie byli ociężałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.”

Wzrastajmy w poświęceniu, usługiwaniu, czystości, świętości. Żyjąc w nadziei na spotkanie i podchwycenie Kościoła. Tego Wam i sobie życzę z całego serca i o to będę się modlić .

„Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, Którego nadzieja jest w Panu, Bogu Jego” Ps.146 w 5. Niech to Boże błogosławieństwo, błogosławieństwo nadziei prowadzi do wieczności.

Zostańcie w Pokoju Bożym.

udstępnij

Recommended Posts

Dodaj komentarz