Podobać się Panu Bogu

Żyjący człowiek nie zastanawia się niejednokrotnie jak wiele poświęca uwagi, czasu i wysiłku aby się podobać. Od najmłodszych lat w naszym życiu towarzyszy potrzeba podobania się. Komu? Pracujemy nad tym aby podobać się rodzicom, w wieku szkolnym nauczycielom, wchodząc w dojrzały wiek koleżance, koledze. Ile starań wkładamy aby się podobać osobie z którą chcemy spędzić życie. Praca zawodowa jest miejscem walki o podobanie się kierownictwu. Bardzo często potrzeba podobania zamienia się w agresję, doprowadza do niekonwencjonalnych zachowań a czasami do przestępstw.

Jako ludzie wierzący mamy świadomość, w którym kierunku powinniśmy poświęcić energię i zaspokojenie potrzeby podobania się. Apostoł Paweł pisząc list do Kolosan w r.1 w 9-10  naucza nas. „ Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnego jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku..” Upodobanie uskrzydla nas do wydawania dobrego owocu, którego tak oczekuje nasz Pan. Myślę, że dobrze będzie gdy przyglądniemy się nauce biblijnej. Zadamy sobie kilka pytań i poszukamy odpowiedzi w Bożym Świętym Słowie.

Co w oczach Bożych miało wartość i podobało się Panu?

1.    Prawidłowy temat próśb skierowanych do Pana Boga.
1 Król. r. 3 w 9-10 „I podobało się Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. Toteż rzekł Bóg do niego: Dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, a nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla swoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu.”  Pan mówi dam Ci o co prosiłeś. Ale dlatego że podobała mi się twoja prośba w wierszu 13 tegoż rozdziału Bóg mówi „Oprócz tego daje ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego męża nie będzie między królami.” Przyp. Sal. r. 15 w 8 „… lecz modlitwa prawych podoba się Bogu”. Podobać się Panu Bogu w modlitwie, to otworzyć bramy błogosławieństw, to przeżywać jego namaszczenie.

2.    Szlachetne, czyste i prawdomówne życie.
Przyp. Sal. r. 11 w 20 „podobają się ci którzy postępują nienagannie”,  Przyp. Sal. r. 12 w 22 „ Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się”. Apostoł Paweł w swoim liście do Filipian r. 1 w 27 ujmuje ten temat w krótkich słowach „ Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej”.

3.    Gdy zabiegamy i troszczymy się, o to by się podobać Bogu.
2 L. do Kor. r. 5 w 9 „Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać” W liście 1 do Tesaloniczan r. 4 w 1 apostoł Paweł, naucza nas nie tylko się podać, ale obfitować w podobaniu „ A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego przez nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali”. Jeżeli obfitować, to oznacza , że w każdej dziedzinie mego życia mam podobać się Bogu. Apostoł Paweł określa to prostymi słowami w 1 L. do Tesal. r. 5 w 23 „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch, i dusza , i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana Naszego Jezusa Chrystusa”.

Jak bardzo ważne jest otrzymać świadectwo, że jest się człowiekiem który podoba się Bogu. Henoch mąż Boży zanim został przez Pana zabrany, zanim został wynagrodzony, otrzymał świadectwo. Znajdujemy o tym zapis w L. do Hebr.  r.11 w 5 „Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu”.  O Jobie sam Bóg wydaje świadectwo K. Joba r.1 w 8 „ Rzekł Pan: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego” Cnotą tego męża który znalazł uznanie w oczach Boga, to: nienaganność i prawość w życiu, bogobojność która wlewa miłość, posłuszeństwo, pokorę, szacunek do Bożego majestatu. Cechą godną pochwały u tego sługi Bożego była ucieczka od złego, a równocześnie dążenie do podobania się Bogu.

Pan Jezus będąc na ziemi pokazał nam co oznacza podobanie się Bogu. Jak dobrze gdy i w tej dziedzinie bierzemy przykład od naszego mistrza Jezusa, który wydał o sobie świadectwo w Ewangelii Jana  w r. 8 w 29 „A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawi mnie samego, bo Ja zawsze czynię to co się jemu podoba” Jezus mówi, nie zostawi mnie samego, to przekonanie wynika z prostej prawdy,  która została podkreślona „ bo Ja zawsze czynię to, co jemu się podoba”. Chwała Panu Bogu. Czyńmy, zawsze to co się podoba Bogu, a nigdy nie będziemy sami.

Aby podobać się Bogu w naszym sercu powinna królować bojaźń Pańska. Bo Ona wprowadza do naszego życia to co się podoba Bogu. Może kilka biblijnych przykładów, najpierw ze Starego Testamentu:

1.    Czystość     Ps. 19 w 10 „Bojaźń Pana jest czysta ostoi się na zawsze”

2.    Poznanie, mądrość Przyp. Sal r.1 w7 „Bojaźń Pana jest początkiem poznania”
oraz z Nowego Testamentu:

1.    Buduje i wlewa pokój  Dz. Ap. r. 9 w 31 „Tymczasem kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej, cieszył się pokojem”

2.    Ułatwia prawidłowe ulokowania przekonania  2L do Kor. r. 5 w 11 „Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne”.

3.    Umożliwia prawidłowe chrześcijańskie życie. 1L. Piotra r.1 w 17 „A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynku jego, żyjcie w bojaźni przez cały czas waszego pielgrzymowania”

4.    Kształtuje świętość. 2 L. do Kor. r. 7 w 1 „Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyściwszy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniajcie świętobliwości swojej w bojaźni Bożej”.

5.    Uświadamia, że całe Pismo jest przez Boga natchnione i wzbudza szacunek do Biblii. 2L do Tym. r. 3 w 16 „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”. Warto przypomnieć sobie jak należy postępować z Biblią:
– Czytaj z: powagą, w skupieniu, z bojaźnią, z szacunkiem, z modlitwą, w społeczności Bożej, z postawą godną Bożego Słowa. Przechowuj w miejscu nadający szacunek. Postawa przy Biblii winna być taka, jak przy oczekiwaniu na bardzo ważnego gościa, od którego zależy Twoje życie i na którym bardzo Ci zależy.
Podobać się Bogu, to również mieć szacunek i miłość do kościoła Pana Jezusa, ponieważ uzmysławia nam, że budowniczym Kościoła jest sam Pan. Wyraźnie potwierdza to ewangelia Mateusza r. 16 w 18 „ A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr; i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go”, Jednocześnie posiadać wiarę, że budowany jest przy udziale Ducha Świętego, że został ustanowiony przez Boga porządek o czym mówi L do Efez. r.4 w 11-13 „I On ustanowił jednych, apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego…”. Bardzo wyraźnie wskazuje, że głową Kościoła jest Jezus L do Efezów r. 1 w 22 „ I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła”.

Przy okazji można zadać sobie pytanie w czym przejawia się szacunek do Kościoła?
Mianowicie, przejawia się on w szacunku do Bożego oczekiwania L do Hebr. r.13 w 17 „Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli: oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi  i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę”. Następnie w nie lekceważeniu wspólnych  zgromadzeń  L do Hebr. r.10 w 25 „Nie opuszczajcie wspólnych zebrań naszych, jak to u niektórych jest w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” Szacunek przez wspólne budowanie, usługiwanie, z listu do Efezjan r. 4 w 16 „… Według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje  siebie samego w miłości”, w prowadzeniu świętego życia znajdując się wśród ludzi świętych, znane miejsce nauki Apostoła Piotra z pierwszego listu r.1 w 16 „ świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.

Kończąc moje rozważania chcę podkreślić, że nie poruszyliśmy wszystkich aspektów nauki biblijnej na temat podobania się Bogu. Jakkolwiek jest to temat szeroki, biorąc pod uwagę te aspekty, które wyżej wymieniłem, już możemy zauważyć, że podobać się Bogu, to żyć w Bożej obecności, przebywać w namaszczeniu Ducha Świętego, żyć w Bożych błogosławieństwach.  Podsumowując, zacytuje werset z L do Rzym. r. 8 w 8-9 „Ci zaś, którzy żyją w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was” Tęsknota i dążenie do podobania się Bogu niech ciągle mieszka w naszych sercach.
Zapytajmy siebie samego:

1.    ile wysiłku, pracy, czasu poświęcam, by się podobać Bogu.

2.    Jak długo przyglądam się w lustrze Bożego Słowa zanim rozpocznę nowy dzień mego życia.

3.    Ile czasu spędzam u stóp Pana Jezusa, nabierając sił do podobania się Bogu.

Zostańcie w mocnych rękach Boga, podobając się Bogu. Niech tęsknota serca waszego, oczekuje na opinię Bożą, że podobasz się Jemu.

udstępnij

Recommended Posts

Dodaj komentarz