Prawda

Prawda, słowo które jest tak popularne i najprawdopodobniej jest tak samo często powtarzane jak słowo: miłość. Każdy człowiek chciałby znać prawdę. Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie: czy taka lub inna rzecz jest rzeczywiście prawdą? Jak się źle czujemy gdy dociera do nas wiadomość, że zostaliśmy okłamani. Piłat sądząc Pana Jezusa zadał pytanie, które znajdujemy w  Ewangelii Jana 18:38 „ Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję”. Człowiek posiadający władzę wojskową i sądowniczą, orzekający według swego zdania sprawiedliwe wyroki, słuchając Pana Jezusa o jego misji prawdy, zadał pytanie dotyczące prawdy, nie mógł ją znaleźć w swoim życiu i otaczającej go rzeczywistości. Człowiek tak podporządkował się nieprawdzie, że jakakolwiek wzmianka o prawdzie była dla niego zaskoczeniem, zakłopotaniem. Burzy ona schemat ustanowiony przez szatana. Skłania do refleksji i zatrzymania się na drogach swojego życia. Prawda w świecie nieprawdy nie może być zaakceptowana. Prawda jest także jednym z najbardziej nielubianych określeń, często obnaża naszą rzeczywistość, wydaje świadectwo o nas. Apostoł Paweł w swoim liście zauważa ,że w zborze w Galicji został potraktowany jako nieprzyjaciel, po przeanalizowaniu sytuacji, znalazł przyczynę tego stanu i o tym pisze w liście do Galicjan 4:16 „ Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię?” Prawda odwróciła zbór w Galicjan od Pawła, człowieka przez którego Bóg otworzył drzwi łaski. Jest takie powiedzenie: chcesz poznać brata, siostrę i sprawdzić jej miłość, powiedz prawdę o jego czy jej złym postępowaniu. Reakcja danej osoby na prawdę pokaże, co tak naprawdę znajduje się w tym człowieku. Można przytoczyć tutaj takie ludzkie powiedzenie „uderz w stół a nożyce się odezwą”. Jeżeli mieszka w nim prawda, to przejawi się ona w pokorze i miłości, poprosi o modlitwy i będzie szukać oblicza Bożego. Jeżeli prawdy nie ma w tym człowieku, reakcja będzie zupełni inna. Objawi się w nim natura ojca nieprawdy i wyskoczy spod maski miłości i pokory, wulgaryzm, przewrotność, gotowość do manipulacji, chęć oczerniania i deptania wszystkich, którzy wskazali na prawdę. Można zauważyć przy tym ciekawy objaw, iż taka osoba o sobie wydaje świadectwo w jak najlepszym świetle, mianowicie wypowiada o sobie słowa: „jaki jestem dobry, godny, mądry”. Można odnieść wrażenie, że jest to próba zagłuszenia sumienia. Spójrzmy do Biblii: Rzymian 2:8  „tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta”. Jezus pokazuje wzór do naśladowania w Ewangelii Jana 5:31  „Jeżelibym Ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarogodne”,. Jana 5:37  „A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście”.  Proszę zwrócić uwagę, sam Boży Syn oczekiwał na opinię Ojca. Dzisiaj nieprawda boi się opinii Ojca Boga, bo obnaża przede wszystkim nieprawdę. Charakterystyczne dla nieprawdy jest fakt, że jest po prostu zagubiona i wystraszona, odczuwa potrzebę samo usprawiedliwiania. Szatan, który wprowadził w nieprawdę, po osiągnięciu celu, jakim jest fakt, że człowiek mu się poddał, on sam zamienia się w oskarżyciela. Męczy bez litości, często objawia się w podejrzliwości i zakładaniu z góry o swojej krzywdzie i braku ratunku z danej sytuacji. Typowe dla „węża” w ogrodzie Eden. Prawda pochodzi od Pana Boga i objawiona jest w Jezusie, jest ona jednoznacznie przekazana nam przez Słowo Chrystusowe, a zapisane w Ewangelii  Jana 14:6  „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. Wszystko co związane jest z osobą Jezusa jest prawdą. Jeżeli trwasz w Jezusie, znajdujesz się w prawdzie. Ewangelista  Jan w r. 1 w 14 pisze „ A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy”. Przeciwstawną rzeczą do prawdy jest nieprawda. Powtarzam, źródłem prawdy jest Bóg, Jezus, z kolei ojcem nieprawdy  jest  przeciwnik  Bożej  drogi  szatan.  Ewangelista  Jan w r.8 w 44 „Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. Nie można oddzielić nieprawdy od jej źródła, czyli ojca nieprawdy. Należy pamiętać, iż jeżeli przebywasz, lubisz nieprawdę, to musisz mieć świadomość, że otwierasz się tym samym na ojca nieprawdy szatana. Chciałbym sięgnąć do Słowa Bożego i zastanowić się, jakie praktyczne błogosławieństwa przeżywamy w prawdzie i z czego nas okrada szatan będąc w nieprawdzie. Trzeba pamiętać, że można manipulować tak prawdą, że w odbiorze stanie się ona nieprawdą. Zauważamy to na przykładzie pierwszych rodziców. Wąż odwołał się do wypowiedzi  Pana Boga. Czytamy: wypowiedź węża 1Moj. r3 w 1 „… Czy rzeczywiście  Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?”. Proszę zwróćmy uwagę na Słowa Boga 1Moj. r. 2 w 16-17 Rodzaju 2:16  „I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”. Jak chytrze szatan sprowokował człowieka do dialogu na temat prawa Bożego, manipulując  wypowiedzią Bożą: Pan Bóg powiedział „ z wszystkich drzew ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie będziesz jadł”. Wąż nieznacznie zmienił wypowiedź Bożą: „nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść”. Prawda, która nie jest wierną, dosłowną wypowiedzią Biblii, staje się prawdą, którą ludzie dzisiaj manipulując oddalają siebie i innych od Bożych łask. Dzisiaj człowiek musi uznać, że  Biblia jest ponadczasowa i prawda jest niezmienna i ponadczasowa. Dzieje się tak, ponieważ prawda to Jezus, który „wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam”. Pozostawiam słowa Ap Jana 1 Jana 2:21  „Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy”. Przykre jest, że ludzie niejednokrotnie zastępują prawdę tak zwaną mądrością ludzką, o czym  mówi nam list do Tytusa 1:14 „ i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy”. I jeszcze jedno miejsce Biblii z 2 Tymoteusza 4:3-4  „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom”.

Ale spójrzmy co wnosi do naszego życia prawda:

1.    Jezusa który jest prawdą. W nim Bóg nam ją objawił, potwierdza nam to Boże Słowo: E. Jana 1:14 „ A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy”.
E. Jana 1:17  „Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa”. Efezjan 4:21  „jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie”. W Jezusie jest nasze odkupienie i uwolnienie, w nim mamy prawo przystępu do Ojca naszego, który umiłował nas odwieczną miłością. Znane słowa Pana Jezusa: Jana 14:2  „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce”. Jana 20:17  „Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do  Boga  mego  i  Boga  waszego”.  W Jezusie staliśmy się przyjaciółmi naszego Pana.

2.    Zrodzenie z prawdy. Jakuba 1:18  „Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń”. Prawda jest źródłem nowonarodzenia, wskazuje na ofiarę Jezusa. Objawiona w przyjściu Pana naszego, która wprowadza w Chrystusową wolność. Jana 8:32  „i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”. Powtórzę, że prawda to Jezus, to wypełnienie się obietnicy „przyjdę z Ojcem moim i zamieszkam w Was”. Prawda wlewa pragnienie karmienia się Słowem Prawdy, umożliwia trwanie w odrodzeniu, 1 Piotra 1:23  „jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa”.

3.    Wolność  Chrystusową.   Wyswobodzenie,  uwolnienie   odnajdujemy   w   prawdzie, Ewangelia Jana  r. 8 w 32  „i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”. Jana 8:36  „Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie”. Wolność biblijna to nie samowola, dowolne tłumaczenie słowa Pana Jezusa, to ujarzmianie ciała zgodnie z Nowym Testamentem, o czym pisze Ap Paweł w 1 Koryntian 9:27  „ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony”. Inny fragment z Pisma Świętego wyczula, aby czasami pod hasłem wolności nie pobłażać naszemu „ego”. Galicjan 5:13  „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości”. Dzisiaj w napuszonym umyśle „Ja jestem wolny”, człowiek nie zauważa jak bardzo jest pogrążony w strasznej niewoli szatana. Nie widzi swojego nieposkromionego apetytu własnego „ego”, ciągłej podświadomej walki z prawdą Bożą, dotyczącą naszego codziennego życia, skromności chrześcijańskiej, czy też uległości Chrystusowej. Chciałbym przytoczyć tutaj, bardzo ważny cytat, który niech skłoni nas do refleksji: Ewangelii Jana 3:33 „Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę”.

4.      Kształtuje żywą wiarę. Uczy nas zaufania i nabywania żywej wiary przez Słowo Prawdy. Wiara oparta na prawdzie, na autorytecie Ducha Świętego otwiera bramy nieba. Niezdrowa wiara potrzebuje karcenia i odprowadza nas od Boga, często poprzez wprowadzanie tak zwanego „łatwego zbawienia”, czyli „naśladowania” bez wyrzeczeń. Prowadzi do podporządkowania Ewangelii „duchowi czasów”, podważając ponadczasowość Biblii, powoduje że taki człowiek sam siebie oszukuje.  Proszę przeanalizować kilka miejsc Biblii: List do Tytusa 1:13 „Świadectwo to jest prawdziwe,  dla  tej  też  przyczyny  karć  ich  surowo,  ażeby  ozdrowieli  w  wierze”. 1 Tymoteusza 2:7  „Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – prawdę mówię, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie”. Tytusa 1:1  „Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością”. Jana 17:8  „albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś”.

5.     Wprowadza do świętości. Jezus naucza; postępowanie w prawdzie wyzwala tęsknotę za świętością, czystością, dlatego że cechą prawdy jest świętość. Możemy przeczytać o tym w Ewangelii Jana 3:21  „Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu”. Z kolei w Ewangelii  Jana 17:17  czytamy: „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.” Ewangelia Jana 17:19  „i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie”. Prawda wprowadza w bliską, serdeczną społeczność z Jezusem, który przypomina nam o tym w swoich słowach „i poświęcam siebie samego za nich”. Jednocześnie  pokazuje cel poświęcenia „ aby i oni byli poświęceni w prawdzie”. Pan Jezus wymaga od swoich naśladowców, ale najpierw sam siebie stawia za wzór. To tylko Prawda, która jest w Jezusie, sprawia że człowiek dąży do świętości i chce podobać się swojemu Stworzycielowi. L do Efezjan 4:24  „a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy”.

6.    Wpływa na słowo.  Zgodnie z oczekiwaniem tego który jest prawdą „ a mowa wasza niech będzie miła przyjemną okraszona solą” i skupia się na słowie pochodzącym z nieba:
2 Koryntian 6:7  „w słowie prawdy, w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie.” Efezjan 1:13  „W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym”. Efezjan 4:25  „Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich”.

7.        Uzupełnia zbroję chrześcijanina. Efezjan 6:14  „Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości.”

8.     Wpływa na nasze myśli. Filipian 4:8  „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały”.

9.     Umożliwia wzrastanie i owocowanie. Kolosan 1:6  „ które was doszło; tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie”.

10.     Jest cechą Bożej miłości. 2 Tesaloniczan 2:10  „i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić”.

Podsumowując chcę podkreślić, że prawda nadaje ci godność dziecka Bożego, przyjaciela Jezusa, szlachetnego kapłana w rodzinie, czyni miłym sługą w Domu Bożym. Przyszedł Jezus i objawił prawdę wskazującą drogę Bożej miłości prowadzącą do zbawienia, ojczyzny niebiańskiej.

Czyim chcesz być sługą, czy inaczej używając nielubianego słowa niewolnikiem?
Prawdy ku żywotowi wiecznemu, a może nieprawdy prowadzącej na wieczne potępienie. Trzeciej drogi nie ma, letni zostaje wyrzucony z ust Bożych.

udstępnij

Recommended Posts

Dodaj komentarz