Zbawienie: dla wszystkich czy wybranych?

Na temat zbawienia napisano już wiele książek, praktycznie każdy Kościół ma swoje doktryny i nauczanie na temat zbawienia.

Zbawienie jest to dar Bożej łaski i przekazany dla każdego człowieka:

Rzymian 1:16  Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,

1 Tymoteusza 2:4  który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Wyżej wymienione wersety bardzo jasno potwierdzają tą prawdę dotyczącą zbawienie które jest przekazane każdemu człowiekowi.

Cena która została poniesiona dla zbawienia:

Objawienie 1:5  i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,

1 Jana 1:7  Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.

Efezjan 1:7  W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Ofiara została złożona w imię miłości Pana Boga do człowieka, na potwierdzenie:

Efezjan 5:25-27   Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,  aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo,  aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany

Imię w którym jest zbawienie.

Dz. Ap. 4:12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Zadanie dla człowieka:

Uwierzyć. E. Jana r.3 w 16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Upamiętać. Marka 1:15  i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii
Dzieje Apostolskie 3:19  Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,

Przyjąć Chrzest. Marka 16:16  Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Na nowo się narodzić. Jana 3:5  Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

Prowadzenia życia zgodnego z ewangelią. Rzymian 1:16  Albowiem nie wstydzę
się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,

Skoro zbawienie dla wszystkich. Dlaczego znajdujemy następujące miejsca Biblii:

Rzymian 9:13-16  jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję.  A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego.

Efezjan 2:5   i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście –

Efezjan 2:8  Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;

1 Tesaloniczan 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,

2 Tesaloniczan 2:13  My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.

Wyżej wymienione miejsca na pierwszy spojrzenie ukazują nam obraz, że nie wszyscy otrzymają zbawienie, sięgnijmy do Biblii:
Zbawienie jest darem Bożym i nie ma możliwości aby omijając dar Boży samemu dojść do zbawienia Efezjan 2:8-9  Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;  nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Pan Bóg posiada możliwość przewidzenia działania człowieka, dlatego ma możliwość niejednokrotnie objawiać rzeczy przyszłe np.
1 Moj. 4:7  Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować.
Łukasza 22:32  Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.

Bez Jezusa, bez ofiary na golgocie, bez łaski, zbawienia nie ma. Biblia jasno pokazuje bez Boga nie ma zbawienia, bez powołania i przebaczenia. Nad kim się zmiłuje, przypomina kto jest decydentem, kto ma moc zbawienia, a nie wrzucenia na siłę człowieka do jeziora ognistego mimo że on poszukiwał Pana Boga, gdyż krew Jezusa została wylana za każdego człowieka. Marka 1:15  i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.
Zbawienie z łaski Pana Jezusa jest dla wszystkich, lecz nie wszyscy skorzystają i tu jest potęga Boga, który ma możliwość przewidzieć jaki krok uczyni człowiek i wystawić do przodu świadectwo o tym człowieku.

Znajdujemy wiele nauk dotyczących ludzi, którzy skorzystali z obietnic Bożych, a następnie nie dotrzymali wierności Panu. Pan Bóg będąc pełen miłości i sprawiedliwości która mówi: za grzech jest kara i dlatego człowiek doprowadzał się do:
Izrael Dzieje Apostolskie 28:27  Albowiem otępiało serce tego ludu, Uszy ich dotknęła głuchota, Oczy swe przymrużyli, Żeby oczami nie widzieli uszami nie słyszeli, I sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, A ja żebym ich nie uleczył. Proszę zwrócić uwagę, ile razy Bóg czekał i prosił Izraela aby nie chodzili z Bożej drogi. Izrael robił swoje, Boże postanowienie: nie wysłucham ich wołania, muszą otrzymać należytą karę. Wyjaśnia nam Nowy Testament Rzymian 1:28  A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi;
Ludzie zbawieni. Hebrajczyków 6:5-6  i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. Ten stan rzeczy jest konsekwencją nieposłuszeństwa i zlekceważenia Bożej miłości, świadomego odrzucenia łaski zbawiennej.
Aniołowie. 2 Piotra 2:1-4  Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.  Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd;
Człowiek świadomym postępowaniem odwracającym się od Boga i lekceważąc łaskę zbawienną, odrzuca Pana Boga staje w rzędzie ludzi o których pisze apostoł Paweł Rzymian 9:15  Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. Szukać po raz kolejny łaski Bożej może być bardzo trudne, albowiem Pan Bóg nie da się z Siebie naśmiewać Galacjan 6:7  Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.

Naszym zadaniem jest bojować w modlitwach i pracy szukając oblicza Bożego, apostoł Jan pociesza nas i wlewa otuchę 1 Jana 2:1  Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.

Jeszcze jedna myśl, należy odróżnić łaskę zbawienną daną wszystkim ludziom, a powołanie do szczególnego zadania w Kościele Jezusa Chrystusa.

udstępnij

Recommended Posts

Dodaj komentarz