Historia zboru w Legnicy

Historia legnickiego zboru sięga lat 50. Przy ulicy Skłodowskiej 9 w Legnicy, w mieszkaniu nr 8, liczącym ponad 100 m2, mieszkał wówczas brat Adam Wójcicki z mamą. Byli to ludzie wierzący, ewangeliczni chrześcijanie. Do roku 1958 w Legnicy kilkakrotnie podejmowano próby utworzenia zboru chrześcijańskiego, jednakże bez powodzenia.

W 1958 roku do Legnicy przeprowadził się z Chocianowa brat Michał Jawdyk z żoną Bronisławą, którzy zamieszkali wspólnie z braterstwem Wójcickich. Grupa ludzi wierzących liczyła wówczas ok. 8 osób. Wyżej wymienione rodziny podjęły intensywną pracę ewangelizacyjną, w wyniku której zbór systematycznie się rozrastał. Zgromadzenia odbywały się w mieszkaniu przy ul. Skłodowskiej. Za pracę duchową odpowiadał brat Michał Jawdyk, a za administracyjną – brat Wójcicki. W zborze intensywnie udzielał się również brat Włodzimierz Zając wraz z żoną Hipolitą.

Na nabożeństwa zapraszano ludzi wierzących ze zborów nierejestrowanych i w krótkim czasie mieszkanie na ul. Skłodowskiej stało się jednym z centralnych punktów w Polsce. Bóg powoływał ciągle nowe osoby, a wiele też chrzcił Duchem Świętym. Nabożeństwa odbywały się 4 razy w tygodniu. Chrzty wodne organizowano w Orsku, gdzie odpowiedzialnym za zbór był brat Aleksander Dobroskok.

Zbór legnicki utrzymywał także bliskie kontakty ze zborem w Polkowicach Dolnych i wszystkimi niezarejestrowanymi zborami zielonoświątkowymi w Polsce.

Dużym szacunkiem cieszyli się w legnickim zborze bracia: Prokop Obuchanicz, Franciszek Nocek, Teodor Bubniak, Kazimierz Poręba czy Jan Kuczek, którzy w Bożym Kościele pełnili nadrzędne funkcje.

Około roku 1960 zamieszkał w Legnicy brat Feliks Janik, który wraz z żoną Martą intensywnie włączył się w pracę w zborze. Kontakty ze zborami nierejestrowanymi poszerzyły się także o zbory na Ukrainie.

W połowie lat 60 do Legnicy przyjechał brat Zdzisław Krasowski, który ożenił się z Melanią Łygą ze zboru z Górnej Suchej. Szczerze i z dużym poświęceniem zaangażowali się oni w pracę w zborze, podobnie też jak brat Wiesław Janik z żoną Stefanią. Zbór legnicki liczył wówczas około 60 członków.

Główne nabożeństwa nadal odbywały się w domu przy ul. Skłodowskiej, gdzie zdarzało się, że na zgromadzeniu było nawet ponad 300 osób. W tygodniu zbór zgromadzał się w domach u braterstwa Janików i Krasowskich.

Na przełomie lat 70 i 80, nie było już miejsca, żeby swobodnie przeprowadzać nabożeństwa w mieszkaniu braterstwa Jawdyków, stąd też rozpoczęto starania o nowe pomieszczenie. Z powodu braku rejestracji zbór napotykał problemy związane z zakupem jakiegokolwiek obiektu, stąd też na jednego z członków zboru – brata Tadeusza Iwanickiego – zakupiono budynek w stanie surowym przy ul. Rybnickiej 9 w Legnicy.

Na parterze zbór przerobił pomieszczenia na salę modlitwy i zaplecze socjalne, a na górze zamieszkał brat Iwanicki wraz z rodziną, jednocześnie rezygnując z przydzielonego mu z zakładu pracy mieszkania.
W roku 1983 rozpoczęły się nabożeństwa w nowej sali o pow. ok. 53 m2, jednak po niedługim czasie okazało się, że i ona jest za mała.

Legnicka młodzież zwróciła się wówczas do przełożonego zboru – brata Michała Jawdyka z propozycją, by podjąć starania o budowę Domu Modlitwy. Zbór wystosował pismo do Ministerstwa w Warszawie z prośbą o wyznaczenie posesji pod budowę Domu Modlitwy, lecz z powodu braku rejestracji ponownie napotkano wiele problemów związanych z uzyskaniem stosownych zaświadczeń.

Równocześnie podjęto starania o zalegalizowanie Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, która pod tą nazwą już funkcjonowała skupiając kilkanaście zborów w całej Polsce. W 1986 roku Wspólnota została oficjalnie zarejestrowana w Departamencie Wyznań.

W związku z tym, że zbór nie był zbyt zasobny w finanse, ze strony kierownictwa zboru zachodziło wiele obaw związanych z przeprowadzeniem tak wielkiej inwestycji, pomimo mocnych nacisków ze strony młodzieży. Brat Michał Jawdyk zaproponował, żeby wyznaczono osobę odpowiedzialną za sfinalizowanie tej sprawy, gdyż przerastała ona jego możliwości na co młodzież odpowiedziała, że jeśli brat Michał się tego nie podejmie to Dom Modlitwy nie będzie zbudowany, bo nikt inny tego nie poprowadzi.
Przełożony zboru stwierdził wówczas, że jeśli sprawa została postawiona w ten sposób, niezbędny będzie wyraźny znak od Pana Boga potwierdzający słuszność takiego działania.

Opisywane sytuacje miały miejsce na przełomie września i października. Zaproponowano, żeby znakiem Bożej akceptacji dla tej inwestycji było to, żeby do końca roku nawróciło się i zostało ochrzczonych Duchem Świętym 10 osób. Zbór przystał na tą propozycję. Boża odpowiedź była taka, że do nowego roku do chrztu przygotowanych było 19 osób. Wszechmogący Bóg ukazał, że dla Niego nie ma nic niemożliwego a dla wierzących był to znak Bożej akceptacji dla zamierzeń związanych z budową Domu Modlitwy. Jednakże dla uzyskania 100% pewności postanowiono w tajny sposób, w wąskim gronie, przeprowadzić jeszcze jedną próbę. Ustalono bardzo wygórowaną kwotę składki a jej zebranie miało być takim wyraźnym potwierdzeniem Bożej woli. Zebrano dwukrotnie więcej niż założono. Już nikt nie miał wątpliwości, że Bóg będzie błogosławił to dzieło.

W związku z powyższym zbór zwrócił się do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej o wydzielenie posesji. W tym celu brat Michał Jawdyk złożył w urzędach około 60 wizyt, oddalając także kilka niezbyt przychylnych propozycji lokalizacji Domu Modlitwy. Po długich zmaganiach przyznano w końcu zborowi działkę przy ul. Sudeckiej 3.

Budowę rozpoczęto w 1988 roku i zakończono po 5 latach. Obok prowadzącego budowę – brata Michała Jawdyka bardzo aktywni byli także bracia: Tadeusz Iwanicki /kierownik budowy/, Bogdan Pawlak, Bogdan Chojnowski, Zdzisław Jawdyk, Adam Derek, Robert Natkaniec oraz sympatyk zboru – Jan Dula. W miarę swoich możliwości angażowali się także pozostali członkowie zboru, jak np. brat Roman Jawdyk, który wykonał i w całości był odpowiedzialny za położenie sieci elektrycznej w zborze, brat Piotr Kaniszczak wraz z żoną Joanną, którzy wykonali całą boazerię wraz z kazalnicą.

Siostry legnickiego zboru codziennie dyżurowały gotując obiady i zanosząc je na plac budowy. Odpowiedzialne za kuchnię były wówczas siostry Bronisława Jawdyk /związana z kuchnią od powstania zboru/ i Melania Krasowska. Obecnie funkcję tę pełni siostra Maria Jakimowicz.
W czasie budowy czynną pomocą służyli także bracia z Ukrainy, którzy otynkowali budynek wewnątrz i z zewnątrz. Pomocą finansową służyły m.in. zbory z Niemiec i Stanów Zjednoczonych oraz zbory Wspólnoty, przy czym największy ciężar, zarówno finansowy jak i w postaci pracy niósł legnicki zbór.

Uroczyste otwarcie zboru nastąpiło we wrześniu 1993 roku. Obecnie Dom Modlitwy w Legnicy może pomieścić ponad 600 osób. Ponadto posiada stołówkę na 200 miejsc, 4 salki do nauczania dzieci i młodzieży, przestronną, nowocześnie wyposażoną kuchnię, 1 mieszkanie służbowe, 2 kancelarie, pomieszczenia gospodarcze i baptysterium, z którego zbór korzysta w wyjątkowych przypadkach, gdyż  zasadniczo chrzty w legnickim zborze odbywają się w naturalnych zbiornikach wodnych.

W roku 1988 w Wojewódzkim Domu Kultury zbór legnicki po raz pierwszy zorganizował Międzynarodową Konferencję Chrześcijańską, w której udział wzięli m.in. goście z Czech, Niemiec, Belgii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, republik ówczesnego Związku Radzieckiego. Tematem konferencji był werset z Księgi Izajasza „Przekujcie miecze na lemiesze”.

W 1989 roku pastorem zboru w Legnicy został brat Roman Jawdyk, który tę funkcję pełni po dzień dzisiejszy, będąc jednocześnie Prezbiterem Naczelnym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. W latach późniejszych na stanowisko drugiego pastora powołany został brat Roman Jakimowicz.

W zborze legnickim pracowali także bracia: Henryk Jakimowicz, Zdzisław Krasowski i Władysław Zając. Przyjechawszy z Wrocławia w pracę zaangażował się brat Zdzisław Jawdyk, a także nawrócony wraz z rodziną brat Bogdan Pawlak oraz brat Czesław Mełeszka.

Obecnie legnicki zbór liczy około 140 członków, nie licząc dzieci i młodzieży, która jeszcze nie zawarła przymierza z Bogiem i sympatyków zboru.

Jak już zostało wspomniane, urząd pastora zboru sprawuje prezb. Roman Jawdyk, a jego zastępcami są diakoni: br. Jarosław Domieniuk i br. Roman Jakimowicz. Doświadczeniem i pomocą służy pastor-senior prezb. Michał Jawdyk. Za prace gospodarcze i administracyjne odpowiadają bracia: Sławomir Potomski (administracja, sprawy gospodarcze, Szkółki Niedzielne) oraz Tadeusz Iwanicki, który w szczególności zajmuje się sprawami gospodarczymi.

Nabożeństwa w legnickim zborze odbywają się w  czwartki o godz. 18.00, w niedziele o godz. 10.00 i 18.00, a w poniedziałki dodatkowo odbywają się spotkanie modlitewne o godz. 19.00.

Praca z dziećmi prowadzona jest w ramach szkółek niedzielnych w 3 grupach wiekowych. Zajęcia szkółek odbywają się w niedziele w godz. 10.00 – 11.00. Osobną grupę stanowią gimnazjaliści, którzy spotykają się w piątki o godz. 18.00.

Grupa młodzieżowa, licząca ok. 30 osób również odbywa swoje spotkania w piątki o godz. 18.00.

W kalendarz młodych chrześcijan na stałe wpisała się także odbywająca się co roku w legnickim zborze w czasie ferii zimowych Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa, przyciągająca ponad 600 uczestników z różnych krajów.

W okresie letnim zbór organizuje spotkania ewangelizacyjne w parku miejskim a przez cały rok prowadzone są rozmaite spotkania ewangelizacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Legnicka młodzież chętnie udziela się w pracy ewangelizacyjnej także poza swoim miastem. Dotąd odwiedziła i wielokrotnie usługiwała w: Marktredwitz (Niemcy), Łodzi, Kędzierzynie-Koźlu, Lesznie, Lubsku, Jaworze, Kłodzku, Polanicy-Zdrój, Lądku-Zdrój, Kostrzynie nad Odrą, Barlinku oraz w Zakładach Karnych w Gorzowie Wlkp. i Słońsku,

Zbór legnicki posiada także swoją placówkę misyjną w Jaworze, gdzie odpowiedzialnym za zbór jest brat Robert Sałek. Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.00 w mieszkaniach prywatnych.

Warto wspomnieć, że Legnica jest także siedzibą Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

Od 1988 roku w Legnicy rozpoczęto wydawanie biuletynu „Droga, Prawda, Życie”, którego pierwszym redaktorem był brat Roman Jawdyk. Obecnie biuletyn wydawany jest przy zborze w Zabrzu a Redaktorem Naczelnym jest prezb. Andrzej Poręba.

Bratem najdłużej pracującym w legnickim zborze jest prezbiter Michał Jawdyk, który wraz z żoną zaangażowany jest w usługiwanie już ponad 50 lat.

Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla pracy, która jest prowadzona w legnickim zborze, o Bożą mądrość dla prowadzących i usługujących, o jedność i miłość braterską wśród członków zboru oraz o to, by jeszcze wiele serc, dzięki służbie w tym zborze mogło dojść do poznania prawdy, która jest objawiona w Jezusie Chrystusie Panu naszym.

 

Materiał zebrał, uaktualnił i opracował na podstawie relacji braci starszych Jarosław Domieniuk

Legnica, 2011