Zasady wiary

Wierzymy w:

1.     Jedynego Wszechmogącego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

2.     Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, jest jedynym, najwyższym autorytetem w sprawach: prawdy, wiary i życia.

3.     Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który przyszedł w ciele na świat (narodził się z Marii Panny), aby przez swą męczeńską śmierć i zmartwychwstanie zbawić grzeszników. Jest jedynym Pośrednikiem i Orędownikiem.

4.     Zbawienie z łaski jako dar Bożej miłości.

5.     Nowonarodzenie z wody i Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego.

6.     Chrzest Duchem Świętym oraz w prowadzenie i dary (charyzmaty) Ducha Świętego.

7.     Konieczność przyjęcia chrztu wodnego (przez zanurzenie), Wieczerzy Pańskiej (pod po-stacią chleba i wina oraz z umywaniem nóg ). W pomazanie olejem (ku uzdrowieniu).

8.     Kościół (ciało Jezusa Chrystusa), którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.

9.     Powszechne zmartwychwstanie (wszystkich ludzi) i sąd Boży oraz życie wieczne (zbawionych) i wieczne potępienie.

10.   Odrodzone (nowe) doczesne życie chrześcijanina, tj.:

a.     modlitwa za władzę i postępowanie uczciwe, sprawiedliwe, święte (w tym bez nałogów),

b.     poszanowanie godności każdego człowieka,

c.      sumienne wykonywanie obowiązków (w: domu, szkole, pracy, społeczeństwie),

d.     dbanie o: nierozerwalność małżeństwa (związek kobiety i mężczyzny), rodzinę, rodzicielstwo i macierzyństwo.

e.     ochronę życia (w tym nie odbywanie służby wojskowej).