Polityka prywatności

I. DEFINICJE

  • Serwis – witryna internetowa znajdująca się w sieci Internet w domenie „www.chwz.org.pl” lub jej subdomenie oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
  • Domena  i subdomena internetowa – ciąg nazw systemu wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS (np. „legnica.chwz.org.pl”).
  • Użytkownik  każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu.
  • Zbory Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej – zbory i agendy oficjalnie należące do Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

 

II. CEL SERWISU

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w zakresie między innymi: zarejestrowanych podczas nabożeństw kazań, relacji z minionych wydarzeń w naszej wspólnocie, wykładów Biblii w formie artykułów, galerii zdjęć oraz nagrań muzycznych. Serwis gromadzi informacje na temat Zboru w Legnicy i szerzej – w kontekście całej Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Użytkownicy znajdą również w Serwisie pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji, oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami Zboru w Legnicy. Serwis udostępnia ponadto dokumenty obsługi świadczeń do pobrania i druku.

 

III. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej – Zboru w Legnicy. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

 

IV. ZNAKI ODRÓŻNIAJĄCE

Oznaczenie „www.chwz.org.pl” oraz używane na stronach Serwisu oznaczenia Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej są znakami chronionymi przepisami prawa. Ich wykorzystanie wymaga pisemnej zgody Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej lub Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Eksploatacja znaków odróżniających musi być zgodna z zasadami opisanymi w obowiązującej Księdze Identyfikacji Wizualnej.

 

V. INFORMACJE

Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Zbory Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

 

VI. KORESPONDENCJA

Jakakolwiek korespondencja przesłana do Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej jest dostarczana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Zbory Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej dokładają wszelkich starań, aby odpowiedzieć na każdą wiadomość, aczkolwiek nie mają takiego obowiązku. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

VII. DANE OSOBOWE

Polityka Ochrony Prywatności w Serwisie
Zbory Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej przetwarzają dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Zbory Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.) jedynie w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikami.

Zbory Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej zapewniają realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy.
Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

Zbory Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej zapewniają Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@chwz.org.pl.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach, bądź korzystania z usług Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, prosimy przesyłać na adres mailowy kontakt@chwz.org.pl.

Inne ujawniane informacje (pliki Cookies)

Podczas wizyt na stronach internetowych Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, na komputerze Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu zwane Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty w Serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje Użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy Serwisu mogą być niedostępne.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki prywatności oraz zobowiązanie do przestrzegania jej. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Zbory Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu, oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

Zbory Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniona nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą ją pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.